Technical Folder

An overview of ICAR-NIASM

Agrometeorological Observatory and

Present Climatic Trend at Baramati

शिंघी हेटेरोप्नेउस्टेस फोस्सिलिस : प्रजनन

आणि बिजोत्पादन तंत्रज्ञान

परसातील कोंबडीपालन

ड्रॅगन फळ : खडकाळ जमीन, कमी पाणी व

कोरड्या हवामानासाठी संभावित पीक 

दुभत्या जनावरांचे उन्हाळ्यातील व्यवस्थापन 

कांदा पिकातील बाजार व्यवस्थापन

सोर्फ : ऊस खोडव्याच्या व्यवस्थापनासाठी

एक बहुउद्देशीय औजार 

सोर्फ : पेड़ी गन्ने के लिए एक बहुउद्देशीय मशीन

ITMU : Role and Achievements

SORF: A Multipurpose Machine

for Ratoon Sugarcane

Napier Grass : A Model Crop

for Development of Shallow Basaltic

Gravelly Land  in the Central Deccan

Plateau Region

मत्स आहार निर्माण विधि