ICAR-NIASM Staff observed “Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day)” on 31 October, 2017