Campaign ‘Swachhata Hi Sewa Hai’ at ICAR-NIASM on 22.09.2017