Campaign ‘Swachhata Hi Sewa Hai’ at ICAR-NIASM on 23.09.2017